Hesperian Health Guides

Hakimiliki

Katika sura hii:

Mwongozo wa jamii juu ya afya ya mazingira

Waandishi: Jeff Conant na Pam Fadem, 2008, Hesperian Foundation.

Michoro: Imenakiliwa, kwa idhini ya Hesperian Foundation, kutoka A Community Guide to Environmental Health, ISBN 978- 0 -942364- 56 -9, Jeff Conant na Pam Fadem , 2008, Hesperian Foundation. Michoro mingine imechorwa na Steven Kipili.

Wasanifu wa jalada: Dominic Kubhota [email protected], na Mary S. Kihiyo. Picha za kwenye jalada zimetoka COBIHESA na zingine kwa Dominic Khubota.

Mpiga chapa na msanifu wa kurasa: Mary Simon Kihiyo

Wahariri: David Katusabe na Lucy Mlazi

Shukrani kwa:

Hesperian Health Guides, Berkeley, California, USA

Copyright © 2008, 2012 by Hesperian. All rights reserved.
First edition: May 2008
First update: 2012
Printed in Canada on recycled paper
ISBN: 978-0-942364-56-9

COBIHESA Trust Fund, Dar es Salaam, Tanzania
[email protected]
Toleo la Kwanza la Kiswahili: 2010
ISBN 9987 -580-26-2

© COBIHESA Trust Fund na Hesperian Foundation.

Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Conant, Jeff.
A community guide to environmental health / by Jeff Conant and Pam Fadem.
p. cm.
Includes bibliographical references and index.
     Summary: “Covers topics: community mobilization; water source protection, purification and borne diseases; sanitation; mosquito-borne diseases; deforestation and reforestation; farming; pesticides and toxics; solid waste and health care waste; harm from mining and oil extraction. Includes group activities and appropriate technology instructions.”
ISBN 978-0-942364-56-9 (alk. paper)
     1. Environmental health--Popular works. 2. Community leadership. I. Fadem, Pam. II. Title.
RA566.C666 2008
362.196’98--dc22
2008015042

Haki zote zimehifadhiwa. Hesperian Health Guides inaruhusu mashirika na asasi zisizo za kibiashara kunakili au kurudufu sehemu au kitabu kizima kwa ajili ya elimu kwa umma, na kwa msingi usio wa kibiashara. Hata hivyo, watu wote, asasi au idara zenye nia ya kuchapisha kitabu hiki kwa malengo yoyote yale wanatakiwa kwanza kupata idhini katika maandishi kutoka Hesperian Health Guides.Wgthas logo.png
Hesperian Health Guides
2860 Telegraph Ave
Oakland, CA 94609 • USA
www.hesperian.org
Cobihesa logo.PNG
COBIHESA Trust Fund
P.O.BOX 65170
Dar es Salaam, Tanzania
email: [email protected]Ukurasa huu ulihuishwa: 31 Jan 2024